Κατάλογος χειρογράφων

Οι χειρόγραφοι κώδικες της Εθνικής Βιβλιοθήκης, κυρίως ελληνικοί αλλά και ξενόγλωσσοι, έχουν αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο καταγραφής και αναλυτικής περιγραφής σε έντυπη μορφή. Για την καλύτερη αξιοποίηση των έντυπων καταλόγων η Εθνική Βιβλιοθήκη προχώρησε στην ψηφιοποίησή τους, όπου έτσι παρέχεται ταχύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση του ερευνητικού κοινού με άμεση πρόσβαση στις περιγραφές και σε φωτογραφίες των χειρογράφων κωδίκων, που περιλαμβάνονται στους καταλόγους.
Δημιουργήθηκε ψηφιακή βάση των ευρετηρίων όλων των καταλόγων, που περιλαμβάνει τα ευρετήρια ονομάτων, τόπων, θεματικών όρων, πινάκων χειρογράφων και αρχών (incipit), και επιτρέπει την αναζήτηση σε συγκεντρωτικούς και επιμέρους ψηφιοποιημένους καταλόγους.
 

Οι Κατάλογοι που ψηφιοποιήθηκαν είναι:

 1. Γεώργιος Π. Κρέμος, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης αλφαβητικός και περιγραφικός μετ’ εικόνων και πανομοιοτύπων κατ’ επιστήμας κατατεταγμένων, τ. Α΄ Θεολογία, Αθήναι 1876.
 2. Ιωάννης και Αλκιβιάδης Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Αθήναι 1892.
 3. Λίνος Πολίτης, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Αθήναι 1991 (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, 54).
 4. Παναγιώτης Γ. Νικολόπουλος, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Αθήναι 1996 (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος).
 5. Andrea Nanetti, Il fondo archivistico Nani nella Biblioteca Nazionale di Grecia ad Atene. [Το Αρχείο Nani στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος], Venezia 1996.
 6. P. Buberl, Die Miniaturenhandschriften der Nationalbibliothek in Athen, Wien 1917.
 7. A. Delatte, Les Manuscrits a Miniatures et a Ornements des Bibliotheques d’ Athenes (Bibliotheque de la faculte de Philosophie et Lettres de l’ Universite de Liege, 34), Liege – Paris 1926.
 8. Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου - Χριστίνα Τουφεξή-Πάσχου, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,τ. Α΄ Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης Ι΄-ΙΒ΄ αιώνος, Αθήναι 1978 (Ακαδημία Αθηνών).
 9. Anna Marava-Chatzinicolaou - Christina Toufexi-Paschou, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece, vol. Ι Manuscripts of New Testament Texts 10th-12th century, Athens 1978 (Academy of Athens).
 10. Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου - Χριστίνα Τουφεξή-Πάσχου, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τ. Β΄ Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης ΙΓ΄-ΙΕ΄ αιώνος, Αθήναι 1985 (Ακαδημία Αθηνών).
 11. Anna Marava-Chatzinicolaou - Christina Toufexi-Paschou, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece, vol. ΙI Manuscripts of New Testament Texts 13th-15th century, Athens 1985 (Academy of Athens).
 12. Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου - Χριστίνα Τουφεξή-Πάσχου, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τ. Γ΄ Ομιλίες Πατέρων της Εκκλησίας και Μηνολόγια 9ου-12ου αιώνα, Αθήναι 1997 (Ακαδημία Αθηνών).
 13. Anna Marava-Chatzinicolaou - Christina Toufexi-Paschou, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece, vol. III Homilies of the Church Fathers and Menologia 9th-12th century, Athens, 1997 (Academy of Athens).
 14. Enrico Cerulli, “I Manoscritti Etiopici della Biblioteca Nazionale di Atene” , Rassegna di Studi Etiopici, Anno II - N° II (1942), 181-190.
 15. Sebastian P. Brock, “The Syriac Manuscripts in the National Library, Athens”, Le Museon 79 (1966), 165-185.
 16. Maged S. R. Hanna, Περιγραφή των Κοπτικών χειρογράφων της Ελλάδος, τ. Α΄, Αθήνα 2001.